آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی؛


دوست بدار،


کاری که خدا با تو می کند ...

 

مرجان سرخ